Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Utvärdering av Bubblan

Bubblan – berättelser på väg – är namnet på ett treårigt lässtimulerande projekt som bedrivits i Sörmland, Örebro och Västmanland. Det är också namnet på en spraymålad husvagn, som fylld med olika material och verktyg för att kunna skapa berättelser har turnerat runt i de tre länen under projekttiden. Nu har projektägarna publicerat en rapport från arbetet med en utvärdering som man kallar Ständigt denna Bubbla – mobil lässtimulans i tre län.

Bubblan är ett systerprojekt till Litteraturhuset i Sandviken/Gävleborg och har liksom vårt litteraturhus sin bakgrund i projektet Läskonster. Målet för projektet har varit att uppmuntra biblioteken att prova nya metoder för lässtimulans, utveckla den uppsökande biblioteksverksamheten och öka barns intresse för berättelser i olika former.

Bubblan bygger på fem principer:

1. Fokus ska vara på berättande i olika former, inte bara text.

2. Barnen ska vara aktivt delaktiga och själva skapa berättelser.

3. Biblioteken ska försöka nå barn och unga som annars inte kommer till biblioteket.

4. Uppsökandet av barn och unga ska ske på platser där de vistas på sin fritid.

5. Samarbetet ska ske mellan tre län och med yrkesgrupper med andra kompetenser.

I rapporten berättas om hur verksamheten kring Bubblan byggts upp och drivits och hur projektledningen arbetat för att marknadsföra och sprida kunskap om Bubblan.

Rapporten innehåller också en sammanfattning av den utvärdering av projektet som den externa utvärderaren Eva Bergstedt hösten 2012.

Barnen fick själva vara med och bestämma utseendet och namnet på Bubblan. Första året riktades verksamheten mot 9-12-åringar, andra året mot 13-18-åringar och tredje året mot 0-6-åringar. Bubblan har hela tiden utvecklats, den har fått lek-, berättelse- och upplevelsestationer inuti och ett särskilt tält har tagits fram för att kunna bedriva verksamhet utanför Bubblan även regniga dagar.

Bubblan har under de tre projektåren besökt 19 av de tre länens totalt 31 kommuner. Projektledningens samarbetspartners i de olika kommunerna (huvudsakligen bibliotekarier) har genomgått utbildning i hur man kör och arbetar med Bubblan och träffats på höstarna för erfarenhetsutbyte. Man har också åkt på gemensamma studieresor.

I rapporten beskrivs tre Bubblan-nedslag lite mer utförligt. I Örebro bjöd man in ungdomar till en rysarkväll i stadsparken. I Nyköping hade man små barn i fokus och rensade Bubblan på material för att koncentrera sig på några få aktiviteter. I Hallstahammar ville barnen aldrig sluta spela när de fick prova burundiska trummor.

Utvärderingen av Bubblan-projektet hösten 2012 bestod av en enkätundersökning, intervjuer samt utvärderarens sammanfattning, analys och reflektioner. I utvärderingen framkom att det finns en mycket positiv uppfattning om Bubblan-projektet som ett sätt att arbeta lässtimulerande. Man förhåller sig positivt till att söka upp barn och unga på deras fritid och tycker att man har utvecklats i sin egen yrkesroll. Det som har upplevts som problematiskt har varit det praktiska och logistiska. Utvärderaren har några förslag på lösningar av de problemen; t.ex att anställa en person som centralt håller i det praktiska och administrativa arbetet kring Bubblan.

Bubblan och Litteraturhuset har varit ute på äventyr tillsammans och presenterats bl.a. under IFLA:s satellitkonferens i Juensuu och på barnbokmässan i Bologna. Vi ser fram emot framtida gemensamma äventyr och tackar Bubblan för all inspiration!

Sök inlägg

Filtrera