Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Trampolin-modellen – nytt regionalt projekt

Sedan några veckor är vi tillbaka på kontoret efter julledigheten. Allt tuffar faktiskt INTE på som vanligt här, utan det har stuvats om en del i arbetsuppgifterna för verksamhetsutvecklarna. Det är nämligen så att det länsövergripande utvecklingsprojekt som vi, med stöd av Region Gävleborg har bedrivit under tre och ett halvt år löpte ut vid årsskiftet. I projektet har vi arbetat med metodutveckling, forskning, kunskapsspridande osv. i alla länets kommuner. Framtagandet av metodhandledningarna kring Young Story Architects, Små barns perspektiv på ett kulturarv, Läs en teater! och Uppdraget, genomförandet av stora seminarier som Att berätta för barn och unga och Filmen, boken och paddan, utvecklandet av inspirationsmaterial som Skrivarlyan och framtagandet av projektbanken Studsa! är t.ex. sådant som vi kunnat göra tack vare projektstödet.

För drygt ett år sedan inleddes diskussioner med Region Gävleborg med anledning av att projektstödet skulle löpa ut vid årsskiftet 2016/2017. Regionen bad oss då göra en utvärdering av projektets utfall så långt. Utvärderingen, som genomfördes av Kultur- och fritidsförvaltningens utredare, visade att projektet arbetat på det sätt och mot de mål som angivits i ansökan. Den enkät som gjordes av utredaren visade att målgruppen kände till Litteraturhusets verksamhet och i stort var nöjda med hur den bedrivits. Utredaren menade att projektet bedrivits till stora delar som en ”linjeverksamhet”, svår att skilja från den övriga verksamheten. Utredaren föreslog därför att en ev. fortsättning skulle ske antingen som en fullt genomförd linjeverksamhet eller som ett projekt mer tydligt avskilt från den övriga verksamheten. Sandvikens kommun föreslog en tredje variant för Region Gävleborg, nämligen att Litteraturhuset Trampolin skulle få ett regionalt uppdrag, en bidragsvariant som finns beskriven i Kulturplan för Gävleborg 2016-2018.

Det som föreslogs av Region Gävleborg var dock att Sandvikens kommun  lämnar in en ansökan om ytterligare ett regionalt projekt. En projektansökan för ett treårigt projekt lämnades därför in från Sandvikens kommun och beviljades medel av Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd i november 2016. Det projekt som nu föreligger, och som kommer att löpa från 1 januari 2017 – 31 december 2019 heter Trampolin-modellen – formulera, förtydliga och sprida.

Syftet med projektet är att formulera och förtydliga Litteraturhuset Trampolins metoder, arbetssätt och erfarenheter samt att dela och sprida de kunskaperna regionalt.

Målgrupp för projektet är som för all vår verksamhet barn i åldrarna 0-18 år i Gävleborgs län. Barnen utgör dock en indirekt målgrupp som kommer att nås via målgruppen vuxna som i sitt yrke eller på ideell basis har betydelse för barns läs- och språkutveckling. Det kan handla om t.ex. bibliotekspersonal, pedagoger i förskola, skola och på fritidshem, kommunernas språkutvecklare, kulturpedagoger och ungdomsgårdspersonal.

I projektet kommer erfarenheterna från Litteraturhuset Trampolins hittills genomförda verksamhet förtydligas och formuleras i en samling texter med arbetsnamnet Trampolin-modellen. Utifrån texterna, som kommer att behandla ämnen som barns delaktighet, rummets betydelse, planering, genomförande och utvärdering, kommer ett antal utbildningsmoduler att tas fram och testas. När modulerna testats och modifierats kommer de att
erbjudas målgrupperna i länet. Vårt mål är att deltagare från minst åtta kommuner ska ha genomgått utbildningarna när projektet är slut. Deltagarna kommer att få någon form av ”Trampolin-certifikat” att ta med sig i framtida yrkesverksamhet.

En referensgrupp kommer att knytas till projektet för att, utifrån gruppens kunskaper och erfarenheter, komma med synpunkter på framtagandet av Trampolin-modellen och utformningen av utbildningsmodulerna.

Gruppen kommer att bestå av ett antal representanter från bibliotek, allmänkultur, kulturskola och skola, minst en representant från en regional kulturinstitution och minst en representant från högskola/universitet.

Projektledare för projektet kommer Litteraturhuset Trampolins verksamhetsutvecklare Elin Folkesson och Karin Forsgren Anderung att vara. Båda kommer att arbeta 35 % med projektet.

Information om hur projektet framskrider kommer att lämnas i våra vanliga informationskanaler, d.v.s. här på bloggen, på vår Facebook-sida och i vårt riktade nyhetsbrev. Hör gärna av er till oss om ni har frågor angående vårt nya projekt. Vi tycker att det är väldigt roligt att vara igång och ser fram emot att få sprida Trampolin-modellen i Gävleborg!

Sök inlägg

Filtrera