Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Estetiska uttryck och barns rättigheter

Hur kan estetiska uttryck användas för att tillsammans med barn och unga arbeta med frågor om förskolans och skolans värdegrund? Den frågan diskuteras i ett flertal texter i boken Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning. Författarna är alla forskare eller lärare och har övertygelsen att estetiken har stor betydelse för lärande och för att utveckla sin identitet och främja gemenskap och solidaritet.

värdegrundsprojekt med estetiska uttryck

I boken beskrivs ett antal olika projekt som genomförts på förskolor och skolor. Det handlar till exempel om hur man kan gestalta barnkonventionens artiklar med olika estetiska uttryck, planera en konstutställning med utgångspunkt i elevernas frågor om HIV eller göra en teaterföreställning om skolresultat och PISA.

Estetiska uttryck Queer

Queer kids

I projektet Queer kids var syftet att integrera värdegrundsfrågor i undervisningen. I olika delprojekt fick elever från förskoleklass till gymnasiet arbeta utforskande och problematiserande med frågor kopplade till jämställdhet. I förskolan använde barnen kamera för att svara på frågan om vem en får vara i förskolan. Grundskoleelever utgick från internetbaserade spel och skapade egna spelvärldar. På gymnasiet fick en grupp elever fria händer att gestalta ordet queer, medan en annan grupp spelade in ljudfiler på olika platser i staden där de reflekterade över förutfattade meningar om vem som får vistas var. Alla olika delprojekt samlades sedan i en gemensam slututställning.

Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning

vad säger Styrdokumenten?

Förutom konkreta exempel på projekt som genomförts finns också en hel del diskussion om de estetiska uttryckens och värdegrundens vara i läroplaner, skollag och andra styrdokument. Här framförs många argument för en undervisning där estetiska uttryck är en självklar del i alla ämnen.Tyvärr finns det studier som visar att  de öppna, kreativa och experimenterande metoderna som beskrivs i bokens projekt inte existerar i tillräcklig utsträckning i skolan idag – trots att det finns stöd i läroplanerna.

Förhoppningsvis kan den här boken väcka tankar och inspirera till fler kreativa projekt på skolor och förskolor.

Sök inlägg

Filtrera