Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Biblioteken, medier och unga medieanvändare

Idag genomförde Statens medieråd tillsammans med länsbiblioteken i norr (bl.a. Länsbibliotek Gävleborg) konferensen Biblioteken, medier och unga medieanvändare i Sundsvall. Deltagare var framförallt bibliotekarier från skolbibliotek, folkbibliotek och länsbibliotek, men också t.ex. konsulenter från filmområdet.

Statens medieråd har precis publicerat rapporterna Småungar och medier 2012/2013 och Ungar och medier 2012/2013. Utifrån detta material kan bl.a. konstateras att:

– Internetanvändandet har ökat i alla åldersgrupper (0-18 år)

– Allt fler använder sig av Internet i mobilen (t.o.m. 8% av 2-4-åringarna!)

– Mobilanvändningen ökar generellt, mest bland de yngre.

– Barn börjar se på TV tidigt, och det är den vanligaste medieaktiviteten bland barn 2-8 år.

– Bland barn under 2 år är föräldrarnas högläsning av böcker fortfarande den vanligaste medieaktiviteten.

– TV-tittandet minskar i tonåren, då istället Internet är den vanligaste medieaktiviteten.

– Könsskillnaderna i medieanvändning ökar med stigande ålder upp till ca 16 år. Överlag bloggar flickor mer än pojkar, läser bloggar mer, använder mobilen mer och lägger mer tid på sociala medier medan pojkar ser mer på YouTube-klipp, spelar mer datorspel och tv-spel och ser mer på porr än flickor.

– De mest påtagliga skillnaderna gäller datorspel/tv-spel. Medan varannan 15-årig pojke spelar minst 3 timmar per dag gör 0 % av de jämnåriga flickorna det!

– Rapporterna visar på ett ökat intresse för nyheter. Konsumtionen av nyheter har ökat sedan 2010 via tv, internet och – framför allt – via mobilen.

Siffrorna i rapporterna är intressanta och viktiga att ta del av då man ska arbeta med barn och unga och motivera olika insatser.

Konferensen berörde i övrigt behovet av en ökad Medie- och Informationskompetens (MIK) hos olika yrkesgrupper; bibliotekarier, pedagoger, rektorer. MIK handlar om att:

– Förstå mediers roll i samhället

– Kunna finna, analysera och kritiskt värdera information

– Själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

Statens Medieråd kommer den 11 februari 2014 att på sidan www.statensmedierad.se/mik publicera en webbaserad kunskapsplattform kring MIK. Innehållet kommer att vända sig till vuxna som arbetar med barn och unga samt till föräldrar. Plattformen kommer att innehålla fakta, reflektionsövningar och konkreta lektionstips.

Anne Öman, lärarutbildare och doktorand inom tillämpad IT, pratade på konferensen under rubriken Litteracitet i en digital tid – om ungas mediekompetens och dess betydelse för lärande och utveckling i dagens skola och samhälle. Hon menade att det finns en diskrepens mellan pedagogens introduktion och elevernas återskapande av arbetsuppgiften när det gäller digitala medier. Hon menade att pedagogen inte behöver lägga vikt vid att undervisa om t.ex. programmet iMovie (eleverna lär sig programmet ändå genom att prova sig fram), utan att vikten bör ligga vid undervisning om informationssökning.

Alma Kestlander från Statens Medieråd pratade under rubriken Hot mot demokratin? om vikten av att kunna hantera all information som vi utsätts för och frågade sig om det är ett informationssamhälle eller ett desinformationssamhölle som vi lever i? Man har alltid kunnat ljuga eller desinformera genom medier och propaganda, men i det samhälle vi lever i idag är det allt svårare att veta var sanningen finns. Hur många har inte (okritiskt?) delat ett inlägg på Facebook (många på konferensen räckte upp handen!), kanske i affekt, kanske utan att kolla källan.

Ett inslag under konferensen som var spännande ur Litteraturhussynpunkt var det som handlade om praktisk tillämpning av MIK på folkbiblioteken och där Regine Nordström och Agneta Krohn Strömshed presenterade Polarbibblo. Verksamhetsidén för Polarbibblo är: Här kan barnen göra sin röst hörd! Sidan innehåller möjligheter för barn och unga att skriva dikter, publicera bokrecensioner, skapa bilder, fråga bibliotekarer, spela spel m.m. Genom att arbeta med både ”rymden” och ”rummet” (man har t.ex. tagit fram ugglan som symboliserar Polarbibblo som fysisk maskot/gosedjur) skapar man igenkänning för barnen och skapar möjligheter till kommunikation i olika plattformar.

I en av konferensens avslutande panelsamtal fick bl.a. Gövles skolbibliotekssamordnare Gunilla Hagman möjlighet att diskutera kring temat Skolbibliotekens roll i arbetet med medie- och informationskunnighet. ”Skolan ser inte den kompetens de har mitt framför ögonen” var ett av yttrandena under samtalet. Gunilla tipsade bland annat om sagoboken Superundersökarna, om källkritik för små barn, som är en del av Statens Medieråds satsning ”Nosa på nätet”.

I den ”goodie-bag” som deltagarna fick med sig från konferensen, fanns förutom de två nya rapporterna från Medierådet, bl.a. rapporten Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin.

Avslutningsvis noterade Litteraturhuset att Polarbibblo arbetat med något man kallar BuB – Barn utbildar Bibliotekarier. Det är absolut något att inspireras av – i detta ämne har barnen helt klart mycket att lära oss vuxna!

 

Sök inlägg

Filtrera